تبلیغات
ردیف های آوازی موسیقی سنتی ایران - صهبا...

  گربود عمربه میخانه برم بار دگر  

                                  به جز از خدمت رندان نکنم کار دگر

                                                                                                                      صهبا

آنـکه او خـنـده‌ی مستـانه زدی صـهـبـا بـود

یـاد بـاد آن کـه چو یاقـوت قـدح خـنـده زدی

در مـیـان مـن و لـعـل تـو حـکایـت هـــا بـود

یـاد بـاد آن کـه نـگارم چـو کـمـر بـربـسـتـی

در رکابـش مَـهِ نـو پـیـک جـهـان پـیـمـا بــود

یـاد بـاد آن که خرابات نشین بـودم و مست

و آنچه در مسجدم امروز کم ست آنـجا بـود

یاد باد آن که به اصلاح شما می‌شد راست

نظم هر گوهر ناسُـفـتـه که حـافـظ را بـود

                                                 

ماشبی دست برآریم و دعایی بکینم

غم هجران تورا چاره ز جایی بکنیم

آن که بی جرم برنجید و به تیغم زد و رفت

بازش آرید خدارا که صفایی بکنیم

خشک شد بیخ طرب راه خرابات کجاست

تا در آن آب و هوا نشو ونمایی بکنیم

 

صهبا