تبلیغات
ردیف های آوازی موسیقی سنتی ایران - من دلم می خواهد

به نام عشق

من دلم می خواهد که بگویم:

اینجا سرد است   و قلم سرد تر است   و اگر سرد نبود    می سرود از گرمی

من دلم می خواهد که بگویم :

همه زندگی ،سادگی ،است

آدمک ها     

سادگی شان گم شده است  

 وببینند اورا   به او می خندند

و چقدر کم می بینند او را   و چقدر کم می خندند

و چقدر سرد است همه ی زندگیشان   و مدام در رنجند

و نمی دانند     چه سخن را سر بسته بگویی و چه باز

سادگی اینجاست

سادگی در دل عاشق می رقصد

وزندگی را نجوا می کند

و همه ی لذت او پرواز است

و همه ی زندگی اش

به اندازه ی عشقی بود که در کودکیش

با شتاب به در مدرسه می رسد   زنگ دارد می خورد

وبه یادش آمد    وای     جاگذاشته است

مهری را     

 بوسه ای رادر صورت مادر

با چشمی بارانی

باز می گردد   دخترنازم چه شده

وای مادر نبوسیدم   تورا

مادرش را بوسید    عشق بی حدش سپهر را لرزاند

 باز می گردد   بگذار زنگ بخورد

همه ی زندگی اش  به اندازه ی برگشتن از در مدرسه تا خانه      تا ببوسد مادر

من دلم می خواهد که بگویم :

اینجا سرد است          آدمک ها سردند           قلب شان یخ زده است

عاشقان  خواندند  با صدای گرمی   سرودی از عشق    دستی از سر مهر   بخششی با شادی

                         و نترسیدند از دلداری

                                   و نترسیدند از عشق

                                                    و همه ترس و دغدغه شان مبادا

                                                                                   نگویند سخنی جز گرمی

آدمک ها منجمدند

وای   عشق را سوزاندند     تا کمی گرم شوند

باز  غافل تر     سردیشان با گرمی عشق  حتی آب نشد

عاشقان گریانند

عشقشان بارانی است      وحرارت نیست    تاآدمک ها آب شوند

        عاشق آن شب آواز نخواند

                              و نقشی نکشید

                                              و سخنی به کسی با ز نگفت

                                                                       آن قطرات بارانی از چشمان قشنگش غلطید:

و دلش خواست بگوید:

                      سرد است

                                ولی او تنها نیست

                                                   پشت این پنجره ی سرد

                                                                                 هزاران راز است........!

و سپاسی و درودی از وفاداری دودستش که نوشتند همه آنچه دلش خواست بگوید     تا بخواند به زبان

                                                                                                                  صهبا