تبلیغات
ردیف های آوازی موسیقی سنتی ایران - خداوندا منم شیرین تو

منم شیرین

زدم برطبل بی عاری

زدم برطبل بی عاری

        همایم راست می گفت

                 همه یاران و مهربانان خفته اند

                                         کجا بیداری  کجا دستی 

                                                   کجا فرهاد  کجا هشیاری و مستی

زدم بر طبل بی عاری

زدم بر طبل بی عاری

                      هان فرهاد...!!

                                دشنه ات را زمین بگذار

                                               که من رفتم  که من رفتم

همایم راست می گفت

                  در اینجا عشق گرمم ندارد هیچ بازاری

                                منم شیرین منم شیرین ،،همه شیرینم از عشق

                                                                             برم ،،عشقم به بازار خداوندی

زدم بر طبل بی عاری

زدم بر طبل بی عاری

خداوندا   خداوندا     منم شیرین تو

ای فرهاد ترین فرهاد     تو بردار      بار از دوشم

که  آغوش پراز عشقت  

                                 چقدر گرم است.....

                                                                                                                                               صهبا

بزن بر طبل بی عاری

بزن بر طبل بی عاری

که یاران خفته در خوابندو

                   طی شد عمر بیداری

                                         نه در میخانه ها مستی

                                                         نه برجا   مانده هشیاری

بزن بر طبل بی عاری

بزن بر طبل بی عاری

                      هزاران دشنه جای تیشه

                                        در دستان فرهاد است

                                                              برو شیرین   برو شیرین 

                                                                      که در اینجا عشق ندارد بازاری

بزن برطبل بی عاری

بزن برطبل بی عاری

خداوندا    خداوندا     هزاران وعده می دادی    که از ره می رسد یاری

چرا پس برنمی دارد کسی از دوش ما باری.....

                                                                                                                            همای عزیز