تبلیغات
ردیف های آوازی موسیقی سنتی ایران - سخن دل

"من دختر شهریورم"

سلام

من دختری از جنس نور و عشق و خورشیدم

من از شهریورم گرمی بخش روز و شب های عزیزانم

منم من دختری از تبار راستی ها

نژاد من  اهورایی است ، صدایم جنس باران است

حرارت دارم و جوشش ،خروشی دارم از کوشش

پیام من در بود ، خودم  جاری است

پیامم گرمی دل های زمستانی است

زمستان که نامش بر زبانش هست

سرد است ،خوش آمد گویش منم ،تا هست

رهایم من چو ن کبوتر ها............................................................................................................................................صهبا