تبلیغات
ردیف های آوازی موسیقی سنتی ایران - استاد عباس کاظمی
جمعه 19 تیر 1388

استاد عباس کاظمی

   نوشته شده توسط: صهبا    

ایشان یک نانوا بودند. آموزش ایشان از اساتید خود ، ۲۰ سال به طول انجامید. ( در ۳ مهارت آواز و نی و شعر ) اوج آواز یک فرد در سنین ۳۰ تا ۵۰ سالگی است که برای استاد کاظمی مقارن با سالهای بحرانی جامعه ایران مثل کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ تا اوایل انقلاب ۵۷ ایران بوده است . در آن زمان اگر کسی وضع مالی خوب و پول کافی داشت ، شرایط فرق می کرد و می توانست کنسرت برگزار کند و یا آثار خود را ارایه دهد ، ولی متاسفانه استاد کاظمی شرایط مالی خوبی نیز نداشت. ( اگر در آثار آقای شجریان هم نگاه کنید ، خواهید دید که اکثر آثار برجسته ایشان و کنسرت ها بعد از انقلاب بوده است ) . بعد از انقلاب و در سال ۶۲ ، استاد کاظمی در سن ۵۳ سالگی سکته قلبی کرد و توان جسمی خود را از دست داد و سکته نیز کمک شایانی ! به مهجور ماندن بیش از پیش ایشان کرد.

استاد عباس کاظمی و استاد علی تجویدی ، در اواخر عمر استاد کاظمی

مکتب اصفهان ، روایت استاد عباس کاظمی

ردیف

آواز افشاری

آواز دشتی

آواز ابوعطا

دستگاه شور

دستگاه ماهور

آواز بیات ترک

۱

افشاری

دشتی

ابوعطا

رهاب

ماهور

بیات ترک

۲

راست

کرد بیات

امیری

سیخی

راک کشمیر

مهدی ضرابی

۳

عبری

سروی

گنج سوخته

طرز

پس ماهور

دوگاه

۴

صدری

دیلمی

ده ناصری

قرچه

مجلس افروز

امیری

۵

صبری

سملی

میگلی

رهاب مسیح

آتشدانه

نحوی (۱)

۶

سرحدی

حاجیانی

بحجت افزا

کرشمه

کرشمه

گنج سوخته

۷

مبرقع

جونقانی

مجلسی

داغستانی اول

ابول

موبدی

۸

دره گزی

غم انگیز

لیلی و مجنون

داغستانی دوم

ملانازی

راک خراسان

۹

عاشق کش

دیلمان

هزار دستان

تخت خسرو

فروز ماهور

راک کشمیر

۱۰

صلایی

گیلگی

زیرکش

اورنگی

داد

راک عبدالله

۱۱

خجندی

کوهستانی

حجاز

ملانازی

روح افزا

خجسته ترک

۱۲

نهیب

خلیل خوانی

حیاتی

سماع صوفیان

بسته نگار

عقده گشا

۱۳

مویه افشاری

دماوندی

جغتایی

نغمه قمری

شکسته

مجذوبی

۱۴

ایلخانی

جانگداز

رهاوندی

شبدیزی

فیلی

روح الارواح

۱۵

عراق

زرقانی

شیرین بیان

خسرو و شیرین

دلکش

مهربانی

۱۶

قرایی

بیات شیراز

کرد بیات

ماورالنهری

گردانیه

بهبهانی

۱۷

حزین

ارمی

گل ملیح

راوندی

طرب انگیز

شهابی

۱۸

زنگنه

قاسم آبادی

کوچه باغی

برازجانی

سوز و گداز

خوارزمی

۱۹

دل انگیزان

بیدگانی

محیر

نخجیری

حصار

گشایش

۲۰

قفل رومی

مراد خانی

امیر خانی

زیر افکن

شهناز

قطار

۲۱

دیر راهب

اسکندری

حجاز مصری

شور

سلمک

شکسته

۲۲

مسیح

دره شوری

کشته و مرده

رضوی

مثنوی ماهور

شکسته قره باغ

۲۳

زنگوله

بیات راجه

چهارباغ یا چهارپاره

آشوروند

 

راک هند

۲۴

مثنوی افشاری

خجسته

یتیمک

شهر آشوب

 

نغمه راک

۲۵

 

عشاق

رامکلی (۱)

طوسی

 

دوبیتی

۲۶

 

عذار

رامکلی (۲)

حاج حسنی

 

نحوی (۲)

۲۷

 

عزال

گبری (۱)

صفا

 

حزین

۲۸

 

بوسلیک

گبری (۲)

سوز و گداز

 

مثنوی ترک

۲۹

 

عشیران

حسن موسی

ملک حسینی

 

 

۳۰

 

طرب انگیز

پهلوی

راز و نیاز

 

 

۳۱

 

کتایونی

عشاق

سروستانی

 

 

۳۲

 

لری یا تنگسیری

شهر آشوب

جهرمی

 

 

۳۳

 

شهر آشوب

مهرگانی

دشتستانی

 

 

۳۴

 

شهناز

نغمه باربد

لرستانی

 

 

۳۵

 

سلمک

شهناز

گریلی

 

 

۳۶

 

چهار تحریر

سلمک

گریلی شستی

 

 

۳۷

 

مثنوی دشتی

مثنوی ابوعطا

شهناز

 

 

۳۸

 

 

 

سلمک

 

 

۳۹

 

 

 

حسینی آذربایجانی

 

 

۴۰

 

 

 

مثنوی شور

 

 

 

ردیف

دستگاه سه گاه

دستگاه همایون

آواز بیات اصفهان

دستگاه چهارگاه

دستگاه نوا

دستگاه راست پنجگاه

نغمه ها

1

سه گاه

همایون

بیات اصفهان

چهارگاه و ناقوس

نوا

نوروز بزرگ

رهاب

2

کاسه گری

باوی

راست

نوشین لبان

شاه خطایی ذی خطایی

تخت طاقدیس

شور

3

دوگاه

مخالفک

عبری

گلریز

راست نوا

نوروز خارا

ضرب تند

4

سیخی،طرز،

ناقوس،زنگوله

موالیان (1)

سپهر

شب فرخ

کیکاووسی

راست

شهناز

5

محزون

بختیاری

نیریز

منصوری

تخت طاقدیس

بسته نگار

حسینی

6

نهیب

چکاوک

بیات درویش حسن

حدی

پالیزبان

سوز و گداز

دشتی

7

کرشمه

بسته نگار

بیات عجم

پهلوی

قیصری

مه بری

عشاق

8

سه گاه یتیم

موالیان (2)

قجری

رجز

نکیسا

کراوغلی

طرب انگیز

9

سه گاه قفقاز

راک کشمیر

ساوجی

ارجوزه (1)

گوشت

پروانه

ابوعطا

10

زنگوله

بیداد

وجدی

ارجوزه (2)

بوسلیک

ابول ملیح

حجاز

11

معربد

نی داود

جغتایی

دوگاه

حسینی آذربایجانی

زیر افکند

افشاری

12

شاه خطایی ذی خطایی

شاه پسندی

موسی اسحاق

زابل

مثنوی نوا

آشور

عراق

13

بهارمست

بویر احمدی

کلیسه ای

شاد باز

گوشه های متفرقه که در دستگاه نوا قابل اجراست :

بخارایی

مسیح

14

نجوا

ضربی بویر احمدی

اصفهانک

شاهین

بیات راجه

هداوندی

همایون

15

زابل

نهفت

بهارمست

مویه

عشاق

کشته و مرده

چکاوک

16

شاهین

نفیر

بیات راجه

مخالف

عراق

ماهور صفیر

بیداد

17

گوری زابل

ضربی نفیر

سبلی

مغلوب

زنگوله

حربی

منصوری

18

پالیزبان

شوشتری

خجسته

حصار

مبرقع

پنجگاه

شوشتری

19

مویه سه گاه

ابراهیمی

عشاق

مثنوی مخالف

قرایی

جامه دران

بیات اصفهان

20

حصار (1)

باغ اردشیر

موالیان (3)

 

دیر راهب

نفیر فرنگ

بیات راجه

21

حصار (2)

دزفولی

شهناز

 

مسیح

نوروز صبا

سپهر

22

مویه (2)

شاهین

سلمک

 

خجسته

خاوران

نوا

23

آزادوار

نصیرخانی

ساقی نامه

 

عشیران

راه وندی

ماهور

24

مخالف

کین سیاوش

مثنوی اصفهان

 

شهر آشوب

نوروز کیقباد

راست

25

شادرود

ماه رضایی

 

 

نغمه باربد

حزنی

دلکش

26

قطاروند

تنگستانی

 

 

شکسته

راک هند

شکسته

27

مخالفک

گنج باد آورد

 

 

مغلوب

لزگی

آشور

28

جور

سوز و گداز

 

 

میگلی

زنگنه

فیلی

29

حصار (3)

شمعونی

 

 

شهناز

بحر نور

راک هند

30

مویه (3)

لیلی و مجنون

 

 

سلمک

صوفی نامه

بیات ترک

31

مغلوب

جامه دران

 

 

زابل

مثنوی راست پنجگاه

قطار

32

مثنوی سه گاه

منصوری

 

 

حجاز

 

راست پنجگاه

33

 

حدی

 

 

 

 

سه گاه

34

 

کهگیلویه

 

 

 

 

مخالف

35

 

چنگی

 

 

 

 

چهارگاه

36

 

آذرندی

 

 

 

 

 

37

 

مثنوی شوشتری

 

 

 

 

 

38

 

دشتی ارژن

 

 

 

 

 


من
یکشنبه 21 فروردین 1390 01:10 ب.ظ
فرزاد
چهارشنبه 7 مرداد 1388 12:44 ب.ظ
سلام.
آقا امیدوارم موفق باشید.
ما منتظریم سی دی شما را بشنویم. اشناا.. کی؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.